List/Grid

Tag Archives: 1221/QĐ-BNV

Quyết định số 1221/QĐ – BNV ngày 15/09/2008

Quyết định số 1221/QĐ – BNV ngày 15/09/2008

Quyết định số 1221/QĐ-BNV ngày 15/09/2008 của Bộ Nội Vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính.