List/Grid

Tag Archives: 12/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.