List/Grid

Tag Archives: 12/2008/QH12

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, một số Điều của Luật Xuất Bản