List/Grid

Tag Archives: 12/2002/NĐ-CP

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ.