List/Grid

Tag Archives: 120/1997/NĐ-CP

Nghị định số 120/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 120/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh