List/Grid

Tag Archives: 117/2008/NĐ-CP

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010 của Bộ Quốc Phòng ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 01/02/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung Ương thực hiện nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ về phòng thủ dân sự.

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành về phòng thủ dân sự