List/Grid

Tag Archives: 116/2010/TT-BTC

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010 sửa đổi,bổ sung thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ tành chính hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 33/2009/QĐ-TTG ngày 02/3/2009 của Thủ tướng chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.