List/Grid

Tag Archives: 116/2008/TT-BTC

Thông tư só 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010

Thông tư só 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010

Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.