List/Grid

Tag Archives: 115/2010/TT-BTC

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất cuả biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.