List/Grid

Tag Archives: 113/2009/TT-BQP

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam.