List/Grid

Tag Archives: 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2011 của Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.