List/Grid

Tag Archives: 11/2009/TT- BTNMT

Thông tư  11/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009

Thông tư 11/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009

Thông tư  11/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009 quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.