List/Grid

Tag Archives: 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC do Bộ Lao động thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ  tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước