List/Grid

Tag Archives: 111/2009/TTLT/BTC-BCT

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Công Thương ban hành quy định thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.