List/Grid

Tag Archives: 111/2005/nđ-cp

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà thầu xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản ấn phẩm nước ngoài.

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xuất bản.