List/Grid

Tag Archives: 109/2010/TT-BTC

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010

Thông tư số 109/2010/TT-BTC ngày 27/07/2010 về việc sưả đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ tài chính ban hành kèm theo quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính.