List/Grid

Tag Archives: 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

Thông tư số 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 19/11/2008

Thông tư số 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 19/11/2008

Thông tư số 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 19/11/2008 của Bộ Tài Chính – Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành hướng dẫn chế độ chi tiêu đối với công tác tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2009 tại Việt Nam