List/Grid

Tag Archives: 109/2002/NĐ-CP

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.