List/Grid

Tag Archives: 106/2009/TT-BTC

Thông tư số 52/2010/TT- BTC  ngày 14/04/2010

Thông tư số 52/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 52/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 106/2009/TT – BTC  ngày 26/5/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Hải Vân và Quyết định số 43/2005/QĐ-BTC ngày 08/7/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A.

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.