List/Grid

Tag Archives: 105/2003/NĐ-CP

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam