List/Grid

Tag Archives: 103/2010/TT-BTC

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 sửa đổi, bổ sung thông tư số 141/2009/TT-BTC của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án”đào tạo,bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010

Thông tư số 103/2010/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/07/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2009/BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính quy định quy chế tài chính thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”.