List/Grid

Tag Archives: 103/2009/NĐ-CP

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.