List/Grid

Tag Archives: 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010 hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giưã cơ quan quản lý thuế và các Tổ chức tín dụng.