List/Grid

Tag Archives: 102/2003/NĐ-CP

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong các toà nhà, đối với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh hoạt của nhân dân.