List/Grid

Tag Archives: 10/2010/TT-BTTTT

Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông.