List/Grid

Tag Archives: 10/2010/TT-BQP

Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 01/02/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung Ương thực hiện nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ về phòng thủ dân sự.