List/Grid

Tag Archives: 10/2009/TT-BTC

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn Đăng ký Thuế, Khấu trừ Thuế, Khai Thuế và Quyết toán Thuế thu nhập Cá nhân đối với Cá nhân làm Đại lý Bảo hiểm