List/Grid

Tag Archives: 10/2009/PL-UBTVQH

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành về các loại án phí, lệ phí Tòa án.