List/Grid

Tag Archives: 100/2011/TT – BTC

Thông tư số 100/2011/TT-BTC ngày 7/7/2011

Thông tư số 100/2011/TT-BTC ngày 7/7/2011

Thông tư  số 100/2011/TT-BTC ngày 7/7/2011 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.