List/Grid

Tag Archives: 100/2009/TT-BTC

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.