List/Grid

Tag Archives: 09/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 8/4/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 8/4/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 8/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác.