List/Grid

Tag Archives: 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tư Pháp – Bộ Nội Vụ – Bộ Tài Chính banh hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự