List/Grid

Tag Archives: 09/2008/QH12

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008 quy định Chế độ Quản lý, Sử dụng Tài sản Nhà nước tại Cơ quan Nhà nước, Đơn vị Vũ trang Nhân dân, Đơn vị Sự nghiệp Công lập, Tổ chức Chính trị, Tổ chức Chính trị – Xã hội, Tổ chức Chính trị Xã hội – Nghề nghiệp, Tổ chức Xã hội,Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp