List/Grid

Tag Archives: 09/2008/QĐ-UBND

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008  về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.