List/Grid

Tag Archives: 09/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ Xã hội.