List/Grid

Tag Archives: 09/2007/NĐ-CP

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.