List/Grid

Tag Archives: 09/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 151/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 151/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003

 – Nghị định của Chính Phủ quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính