List/Grid

Tag Archives: 08/2010/TT-BCA

Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BCA do Bộ Công An ban hành ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo.