List/Grid

Tag Archives: 07/2010/TT – BNNPTNT

Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Thông tư số 07/2010/TT – BNNPTNT ngày 08/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT – BNNPTNT ngày 08/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT – BNNPTNT ngày 08/02/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã Theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới