List/Grid

Tag Archives: 07/2010/TT-BCA

Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BCA do Bộ Công An ban hành ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009.