List/Grid

Tag Archives: 07/2009/NĐ-CP

Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009

Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009

Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính Phủ. Quy định sử đổi, bổ sung một số của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản