List/Grid

Tag Archives: 06/TT-BNN-NNPTNT

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT ngày 14/07/2010

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT ngày 14/07/2010

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.