List/Grid

Tag Archives: 06/2011/TT-BTC

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước.