List/Grid

Tag Archives: 06/2010/TTLT-BCT-BTC

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC do Bộ Công thương và Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2010 hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.