List/Grid

Tag Archives: 06/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.