List/Grid

Tag Archives: 06/2009/TT-NHNN

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định hướng dẫn quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.