List/Grid

Tag Archives: 06/1999/NĐ-CP

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999

Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999 của Chính Phủ Quy định Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Nghị định của Chính Phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất Bản