List/Grid

Tag Archives: 05/2010/TT-BQP

Thông tư 90/2011/TT-BQP ngày 30/06/2011 của Bộ Quốc phòng

Thông tư 90/2011/TT-BQP ngày 30/06/2011 của Bộ Quốc phòng

Thông tư 90/2011/TT-BQP ngày 30/06/2011 của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển.

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 18/01/2010 hướng dẫn thực hiện nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.