List/Grid

Tag Archives: 05/2010/TT-BNV

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội Vụ. Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.