List/Grid

Tag Archives: 04/2009/TT-BVHTTDL

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.